Domů‎ > ‎

Blog

Články o všem, co mi přijde pod ruku a nějakým způsobem se dotýká činnosti ITCrawl.

Metoda třídění karet při tvorbě informační architektury

přidáno: 16. 6. 2015 7:26, autor: Pavel Svec   [ aktualizováno 16. 6. 2015 23:56 ]

Třídění karet je jedna z metod, které se používají při návrhu webu, konkrétně při definici informační architektury. Dobrá struktura webu, pochopitelnost členění jejího obsahu a snadná dohledatelnost jsou podstatným příspěvkem vývojáře k úspěšnému webovému projektu.

Organizace obsahu je často nasnadě, zejména u začínajících nebo úzce zaměřených firem. Pokud se však obsah rozšiřuje dalším vývojem nebo akvizicí, vyplatí se investovat čas do návrhu „trvanlivějšího“ uspořádání.

Třídění karet se snaží odpovědět na otázky: Jak by běžný uživatel rozčlenil náš obsah? Jaké skupiny by vytvořil nebo do jakých skupin by přidal naše produktové a ostatní informace? Podle jakých vzorů se rozhoduje? Jaký je jeho mentální model?

Chceme web, který se bude snadno používat a na který se budou naši zákazníci rádi vracet. Proto mají do našeho webu co mluvit, a proto je zapojíme do vývoje. Necháme skupiny uživatelů, ať sami seskupí a zorganizují obsah a vezmeme jejich mínění v úvahu při návrhu vlastní architektury.

Princip metody je jednoduchý a skládá se z 5 kroků:

 1. výběr obsahu
 2. příprava prostředí pro experiment
 3. poučení účastníků experimentu
 4. třídění
 5. vyhodnocení

Výběr obsahu

Nejdřív vybereme obsah se kterým budeme v experimentu pracovat – může to být seznam článků nebo katalog zboží, které na webu prodáváme. Výběr musí být provedený tak, aby se v něm objevily informace, které jsou konzistentní (aby se vůbec daly vytvořit nějaké skupiny), ale zároveň aby příslušnost ke skupinám jasně nevyplývala jako jediná možná. Nemá velký smysl vybrat 3 druhy autorádia Sony s odnímatelným panelem – asi budou zřejmými kandidáty na členství v jedné skupině.

Do výběru předáme zboží nebo informace, které:

 • už jsou na našem webu (pokud nejde o vývoj na zelené louce)
 • na našem webu budou nebo se dají očekávat

V obou případech vezmeme v úvahu charakteristické operace, které se budou na webu provádět.


Příprava prostředí pro experiment

Metoda není z hlediska vybavení nijak náročná a vystačíme si s běžnými kancelářskými potřebami, a vhodnou místností. Konkrétně je nutné připravit:

 • 30 až 100 karet s názvy položek (např. u eshopu názvy zboží, na zadní straně s obrázkem nebo s vysvětlením, případně obojím). Každou kartu je nutné pro další zpracování unikátně označit.
 • 10 prázdných karet
 • tužku na případné vyplnění prázdných karet

Tuto sadu vytvoříme pro každou pokusnou skupinu. Ta může být jedna (potom se doporučuje pracovat s maximálně 10 lidmi) nebo jich může být více, doporučuje se 5 skupin po 3 lidech. Pokud pracujeme s více skupinami, rozdělíme je podle typů uživatelů – ideálně podle jejich rolí (individuální zákazník, zásobovač, apod.) nebo podle jiných společných znaků.

Úkolem skupiny je roztřídit karty do skupin tak, jak by je oni sami vnímali jako přirozené a pochopitelné. Pokud názvy skupin definujeme dopředu, mluvíme o uzavřeném třídění, pokud necháváme názvy skupin na účastnících, nazýváme experiment otevřeným tříděním.


Poučení účastníků experimentu

Účastníci zásadně přicházejí bez přípravy, ale je nutné je seznámit s cílem experimentu:

 • Objasníme cíl experimentu (změna webu, návrh nového webu, zlepšení navigace, apod.)
 • Vysvětlíme pravidla. Obsah se třídí bez ohledu na případné současné uspořádání a bez ohledu na navigaci. Jde pouze o uspořádání obsahu.
 • Skupiny si vymyslí jméno a napíší je na jednu z prázdných karet
 • Informace, které se nedají zatřídit, se uloží na zvláštní hromádku.
 • Povzbudíme je ke kladení otázek a k interní diskuzi ve skupinách, vedoucí experimentu je celý čas k dispozici.

Třídění

Skupiny přicházejí ke svým pracovištím, kde jsou všechny připravené pomůcky a zamíchané karty.

Necháme skupinu nebo skupiny pracovat po dobu 60 – 90 minut. Přitom vedoucí experimentu odpovídá na otázky, pozoruje, naslouchá a dělá si poznámky, v žádném případě však nedává návody pro třídění. Dohlíží na práci ve skupinách a pokouší se zapojit pasivní účastníky. Na konci experimentu požádá účastníky, zda by mohli ještě vnést nějakou organizaci do skupiny nezařazených karet, například vytvořením nových kategorií, které napíšou na prázdné karty.

Tím experiment končí.


Vyhodnocení

Vyhodnocení obsahu spočívá ve srovnání výsledků třídění skupin, pokud jich bylo více. Snažíme se najít shodu v jejich zařazení a nalézt kritéria, která účastníci použili pro roztřídění obsahu. Zkoumáme, jak se uživatelská role projevuje ve výběru kritérií a jak se mají takto definované skupiny k případným již existujícím skupinám.

Metoda třídění karet je doplňková metoda k dalším metodám, jakými jsou inventura obsahu, audit obsahu, taxonomie obsahu nebo tvorba metadat. Často se stává, že rozsáhlý přírůstkově tvořený web ztratí svou původní přehlednost. V tom případě se můžeme využít informací z mapy stránek nebo z výpisů obsahu databáze. Cenné jsou i analytické informace o současných způsobech vyhledávání.Vyhodnocením experimentu třídění karet napomůžeme k zodpovězení podstatných otázek webového architekta:

 • Podle čeho bychom měli seskupovat informace na našem webu? Jedná se o charakteristiky výrobku, uživatelskou skupinu, stáři nebo kontext užití?
 • V čem se podobají a liší požadavky skupin zákazníků?
 • Kolik hlavních kategorií budeme mít? Jak se mají jmenovat?
 • Jak by měla vypadat srozumitelná a přirozená navigace na stránkách?
 • V jakém kontextu se má použít menu a jaký má mít obsah?
 • Jakými značkami („tagy“) by se měly informace označit, aby byly snadno vyhledatelné i v nepředvídatelných kontextech?

Občas kladené otázky Dona Knutha

přidáno: 12. 3. 2015 9:25, autor: Pavel Svec   [ aktualizováno 12. 3. 2015 12:21 ]

 1. Proč má moje země právo okupovat Irák?
 2. Proč by moje země neměla uznávat mezinárodní soudní dvůr?
 3. Proč není moje země dost silná na to, aby férově dosahovala svých cílů?
 4. Jak vrátit čest této zemi, když její vůdci jejím jménem dělají hrozné věci?
 5. Mohou potenciální noví vůdci této země vznášet otázky její možné viny bez toho, že by spáchali politickou sebevraždu?
 6. Zasloužím si odplatu od postižených obětí, jejichž životy byly bez mého souhlasu zničeny jednáním mých vůdců?
 7. Jak mohu nejlépe rozhýbat proces, který by zajistil reparace lidem, jimž ublížily nespravedlivé skutky mé země?
 8. Když ubíhá den za dnem a nikdo nediskutuje nepohodlné otázky jako jsou tyto, nebude vina za zhoršování situace na mých dobrých spoluobčanech?

Bohužel, nemohu ani pomýšlet na uspokojivé zodpovězení kterékoliv z nich. Věřím, že odpověď na 6. otázku je stále ne; jenže se bojím, že odpověď ano je postupně stále správnější, jak běží měsíc za měsícem bez zásadní změny status quo.

Možná, že nejlepší představu o obrysech správné odpovědi může být nalezena v nádherné řeči Richarda Weizsäckera z roku 1985.


Doba, o níž píši … má břich úděsně naběhlý, v klíně nosí totiž pro vlast katastrofu, oproti níž tehdejší porážka vypadá jako mírná nehoda … I potupný konec je pořád ještě něco jiného, obvyklejšího než hrdelní soud, jaký se nám teď vznáší nad hlavou, jaký kdysi dávno dopadl na Sodomu a Gomoru … Že se blíží, že se dlouho už nedá zastavit – nevěřím, že by o tom ještě vůbec někdo v nejmenším pochyboval … Že je neustále zahaleno v mlčení, to je už samo o sobě přízračné. Neboť vyvolává-li až mrazivou tíseň, když uprostřed velikého zástupu zaslepenců musí malá hrstka vědoucích žít s ústy na zámek – hrůza nabývá svrchované podoby, zdá se mi, když vědoucí jsou vlastně všichni, avšak do jednoho jsou odsouzení mlčet, a přitom jeden druhému čtou pravdu z očí, uhýbajících nebo naopak úzkostně vytřeštěných.

Německo … v objetí démonů, jedno oko si zakrývajíc dlaní a druhé třeštíc do toho děsu, řítí se dolů, od zoufalství k zoufalství. Kdy dospěje až na dno tohoto jícnu? Kdy z nejposlednější beznaděje zasvitne paprsek naděje, zázrak to, který přesahuje jakoukoliv víru? Jeden osamělý muž spíná tu své ruce a říká: Bůh buď milostiv vaší nebohé duši, příteli, otčino.

Thomas Mann, Doktor Faustus (1947, napsáno v roce 1945)
[úryvky z kapitoly 33 a epilogu] překlad ©Hanuš Karlach
Originál otázek naleznete zde.

Městský soud v Praze 1. 6. 2012 rozhodl o návrhu na zápis společnosti ITCrawl s.r.o.

přidáno: 20. 3. 2013 13:30, autor: Pavel Svec   [ aktualizováno 20. 3. 2013 13:50 ]

V obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 193937 se zapisuje:

Obchodní firma: ITCrawl s.r.o.

Sídlo: Praha 2 - Vinohrady, Polská 1565/3, PSČ 120 00

Identifikační číslo: 24300705

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona.

1-3 of 3